VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
I. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní ubytovania, uzatvorenej v súlade s ust. § 733 až § 736 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi obstarávateľom, ktorým je Best 9, s.r.o. (ďalej len "CA" alebo „cestovná agentúra“) a objednávateľom, ktorej predmetom je obstaranie ubytovania pre objednávateľa (ďalej len „zmluva o obstaraní ubytovania“). Zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom vzniká dňom prijatia objednávky objednávateľa zo strany CA.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní ubytovania.
II. Uzavretie zmluvy o obstaraní ubytovania
Každý návštevník internetovej stránky CA- www.bestvillas.eu môže zaslať prostredníctvom e-mailu záväznú objednávku (ďalej aj ako „návrh zmluvy o obstaraní ubytovania“), ktorá je zverejnená na predmetnej internetovej stránke. Objednávateľ je povinný vyplniť všetky údaje v návrhu zmluvy. Pred odoslaním objednávky je objednávateľ povinný oboznámiť sa s predmetnými VZP a vysloviť súhlas s ich znením. VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť návrhu zmluvy o obstaraní ubytovania. Zmluva o obstaraní ubytovania je uzavretá potvrdením prijatia záväznej objednávky CA podľa tohto bodu.
III. Spôsob vybavovania objednávok
 1. Po prijatí riadne vyplnenej a úplnej objednávky zo strany objednávateľa, je CA povinná do dvoch (2) pracovných dní potvrdiť prijatie objednávky objednávateľovi správou zaslanou prostredníctvom emailu. V prípade, že to nie je možné, CA okamžite kontaktuje objednávateľa a dohodne ďalší postup. Objednávateľ berie na vedomie, že prípadné telefonické hovory s CA môžu byť v rámci zlepšovania služieb CA monitorované.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o obstaraní ubytovania uhradiť CA zálohu z ceny za obstaranie ubytovania, uvedenej v článku IV. bod 2. VZP. CA sa zaväzuje najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia zálohy podľa tohto bodu vykonať rezerváciu v zmysle zmluvy o obstaraní ubytovania. Objednávateľ berie na vedomie, že CA nie je povinná vykonať rezerváciu bez uhradenia zálohy zo strany objednávateľa. V prípade, že objednávateľ neuhradí CA zálohu podľa tohto bodu, nastane rozväzovacia podmienka zmluvy o obstaraní ubytovania a zmluva zanikne uplynutím posledného dňa na uhradenie zálohy zo strany objednávateľa. Pod uhradením zálohy sa má na mysli pripísanie peňažných prostriedkov na účet č. 1127569004/1111 vo výške uvedenej v článku IV. bod 2. VZP.
 3. V prípade, že objednávateľ uhradí CA zálohu za ubytovanie po uplynutí lehoty uvedenej v bode 2. tohto článku, považuje sa táto úhrada za nový návrh na uzavretie zmluvy o obstaraní ubytovania zo strany objednávateľa. Zmluva je uzavretá až dňom zaslania potvrdenia prijatia zálohy zo strany CA. Lehota na vykonanie rezervácie zo strany CA podľa bodu 2. tohto článku plynie odo dňa potvrdenia prijatia zálohy objednávateľa. V prípade, ak sa neuzavrie zmluva o obstaraní ubytovania, je CA povinná zaslať objednávateľovi zálohu späť na jeho účet najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia zálohy.
 4. CA zašle objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia zálohy uvedenej v bode 3. tohto článku, správu o vykonaní rezervácie v zmysle zmluvy o obstaraní ubytovania. V prípade, ak zo strany CA nie je možné vykonať rezerváciu v zmysle požiadaviek uvedených v zmluve o obstaraní ubytovania, je CA povinná zaslať objednávateľovi správu o nevykonaní rezervácie najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia zálohy uvedenej v bode 3. tohto článku a v uvedenej lehote súčasne previesť zálohu objednávateľovi späť na jeho účet. Zmluva o obstaraní ubytovania zaniká v tomto prípade dňom doručenia správy o nevykonaní rezervácie, kedy nastane rozväzovacia podmienky zmluvy o obstaraní ubytovania.
IV. Cenové a platobné podmienky
 1. Cena za obstaranie ubytovania je zmluvnou cenou, dohodnutou medzi CA a objednávateľom v zmluve o obstaraní ubytovania. CA má právo na zaplatenie zálohy ako aj zvyšku ceny za obstaranie ubytovania pred jeho poskytnutím.
 2. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny za obstaranie ubytovania (ďalej len „záloha“). Zvyšnú časť ceny za obstaranie ubytovania je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa prijatia správy o vykonaní rezervácie uvedenej v článku IV. bod 4. VZP. V prípade uzavretia zmluvy o obstaraní ubytovania v čase kratšom ako sedem (7) dní pred poskytnutím ubytovania v ubytovacom zariadení, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu za obstaranie ubytovania, vo výške uvedenej v zmluve o obstaraní ubytovania v celosti do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o obstaraní ubytovania.
 3. Úhradu ceny za obstaranie ubytovania, resp. zálohy z ceny je možné realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet č. 1127569004/1111, prípadne na účet uvedený v zmluve o obstaraní ubytovania (variabilný symbol je číslo faktúry alebo číslo zmluvy o obstaraní ubytovania).CA vznikne nárok na zmluvnú pokutu v prípade porušenia objednávateľa.
V. Práva a povinnosti CA
 1. CA je povinná na svojej internetovej stránke presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie objednávateľa o konkrétnom ubytovaní. CA je povinná informovať objednávateľa o podmienkach ubytovania a pravidlách platiacich v ubytovacom zariadení v ubytovacom poukaze uvedenom v bode 2. tohto článku. (check in/check out, depozit, čo zahŕňa cena ubytovania, resp. o prípadných poplatkoch za záverečné upratovanie, za pobyt domácich zvierat a pod).
 2. CA je povinná na svojej internetovej stránke presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie objednávateľa o konkrétnom ubytovaní. CA je povinná informovať objednávateľa o podmienkach ubytovania a pravidlách platiacich v ubytovacom zariadení v ubytovacom poukaze uvedenom v bode 2. tohto článku. (check in/check out, depozit, čo zahŕňa cena ubytovania, resp. o prípadných poplatkoch za záverečné upratovanie, za pobyt domácich zvierat a pod).
 3. CA má v prípade porušenia zmluvných podmienok objednávateľa, uvedených v článku VI. bod 2. VZP a v článku VII. bod 3. VZP právo odstúpiť od zmluvy o obstaraní ubytovania, a tým odoprieť poskytnutie objednaného ubytovania v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania pobytu v ubytovacom zariadení. CA vznikne voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé jedno porušenie zmluvy objednávateľom podľa tohto bodu. CA je oprávnená si jednostranne započítať už zaplatenú zálohu, resp. cenu za obstaranie ubytovania na zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky, v akej sa tieto pohľadávky kryjú. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká právo CA na vzniknutú škodu, prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
 4. CA neručí v priebehu ubytovania za majetok objednávateľa a jeho prípadné poškodenie, zničenie, stratu, či krádež.
 5. CA má právo v prípade potreby jednostranne meniť podmienky zmluvy o obstaraní ubytovania pred začatím ubytovania v súlade s článkom VII. VZP.
 6. CA poskytuje objednávateľovi k dispozícii telefonický kontakt, uvedený v článku I. VZP. CA je prostredníctvom tohto kontaktu k dispozícii objednávateľovi v prípade potreby zo strany objednávateľa, ako napr. v prípade reklamácie, poskytnutia dodatočných informácií a pod. Uvedený telefonický kontakt je pre objednávateľa k dispozícii každý deň v čase od 06:00 hod do 22:00 hod. Uvedenú službu poskytuje CA objednávateľovi bezplatne a zaväzuje sa poskytnúť všetky potrebné informácie v rámci jej možností ako aj poskytnúť pomoc pri prípadnej reklamácii zo strany objednávateľa.
VI. Práva a povinnosti objednávateľa
 1. K základným právam objednávateľa patrí:
  1. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutého a zaplateného ubytovania,
  2. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti s ubytovaním poskytol cestovnej agentúre, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,
  3. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené na internetovej stránke CA, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej agentúre známe,
  4. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok stanovených článkom VIII. VZP,
  5. právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom IX. VZP,
  6. právo na náhradné ubytovanie podľa podmienok uvedených v bode 3. tohto článku.

 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
  1. povinnosť poskytnúť CA nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie ubytovania, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky CA,
  2. zaplatiť v plnom rozsahu a včas cenu za obstaranie ubytovania (záloha a zvyšok ceny za obstaranie ubytovania) v súlade s článkom IV. VZP,
  3. dodržiavať podmienky ubytovacieho podujatia, na ktoré bol objednávateľ upozornený v ubytovacom poukaze,
  4. bezodkladne a preukázateľne oznámiť CA, príp. jej splnomocnenému zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenie CA vyplývajúce z uzavretej zmluvy o obstaraní ubytovania, najmä zdravotné, právne a iné skutočnosti (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť a škodu objednávateľ.
  5. dodržať počet osôb uvedených v zmluve o obstaraní ubytovania a v ubytovacom poukaze. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia tejto povinnosti poskytovateľ ubytovania je oprávnený neubytovať objednávateľa, čo objednávateľ berie na vedomie a akceptuje,
  6. objednávateľ je povinný odovzdať po ukončení pobytu ubytovacie podujatie bez poškodenia. V prípade poškodenia ubytovacieho podujatia, alebo jeho časti je objednávateľ plne zodpovedný za náhradu škody poskytovateľovi ubytovania. Poskytovateľ ubytovania alebo CA si vyhradzuje právo vybrať od objednávateľa na začiatku pobytu kauciu, ktorá bude objednávateľovi v prípade bezproblémového priebehu ubytovania pri odovzdaní ubytovacieho podujatia v plnej výške vyplatená späť objednávateľovi.

 3. Objednávateľ má právo na náhradné ubytovanie v prípade, ak CA nemá možnosť poskytnúť objednávateľovi ubytovanie dohodnuté v zmluve o obstaraní ubytovania za podmienok dohodnutých v tomto bode. Ponúknuté náhradné ubytovanie musí byť v rovnakom alebo vyššom štandarde a v mieste ubytovania ako ubytovanie dohodnuté v zmluve o obstaraní ubytovania. Pod miestom ubytovania sa má na mysli ubytovanie v okolí maximálne 20 km od miesta pôvodného ubytovania, ak sa CA s objednávateľom nedohodne inak. Takto ponúknuté náhradné ubytovanie je objednávateľ povinný prijať. V prípade, ak objednávateľ odmietne ponúknuté náhradné ubytovanie, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny za obstaranie ubytovania ani ďalšie nároky súvisiace s neposkytnutím ubytovania podľa zmluvy o obstaraní ubytovania. V prípade, že CA neponúkne náhradné ubytovanie, resp. ak CA ponúkne náhradné ubytovanie, avšak nespĺňa podmienky podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený odmietnuť náhradné ubytovanie a odstúpiť od zmluvy o obstaraní ubytovania. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy podľa tohto bodu, vzniká mu nárok na vrátenie uhradenej ceny za obstaranie ubytovania. CA je v tomto prípade povinná uhradiť cenu za obstaranie ubytovania do troch (3) dní odo dňa prijatia odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa.
VII. Zmeny dohodnutých podmienok a zrušenie zmluvy o obstaraní ubytovania
 1. CA je v prípade oznámenia zmeny podmienok zo strany poskytovateľa ubytovania oprávnená zmeniť podmienku zmluvy o obstaraní ubytovania a bezodkladne oznámiť túto zmenu objednávateľovi. Objednávateľ je povinný uvedenú zmenu akceptovať, pokiaľ sa nejedná o podstatnú zmenu podmienok uvedenú v bode 2. tohto článku.
 2. V prípade podstatnej zmeny podmienok zmluvy o obstaraní ubytovania, má objednávateľ právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy o obstaraní ubytovania odstúpi. Za podstatnú zmenu podmienok sa považuje zmena termínu ubytovania, zmena ceny ubytovania a zmena ubytovacieho podujatia.
 3. Objednávateľ je povinný oznámiť súhlas s podstatnou zmenou zmluvy uvedenou v bode 2. tohto článku do dvoch (2) dní (resp. podľa dohody s CA ak je zmena navrhnutá v dobe kratšej ako 2 dni pred začatím ubytovania) od doručenia návrhu zmeny zmluvy o obstaraní ubytovania. V prípade, že objednávateľ súhlasí so zmenou zmluvy a uvedená zmena má vplyv na zvýšenie ceny za obstaranie ubytovania, je objednávateľ povinný uhradiť rozdiel medzi pôvodnou cenou a zvýšenou cenou za obstaranie ubytovania do dvoch (2) dní odo dňa oznámenia súhlasu so zmenou zmluvy, najneskôr však do dňa predchádzajúcemu dňu začatia termínu ubytovania. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí so zmenou zmluvy, je oprávnený v rovnakej lehote odstúpiť od zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 3. tohto článku sa článok VIII. nepoužije.
VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa a odstupné
 1. Objednávateľ je oprávnený v súlade s článkom V. bod 1. písm. d) VZP uplatniť svoje právo kedykoľvek pred termínom začatia ubytovania odstúpiť od zmluvy o obstaraní ubytovania, a to doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy o obstaraní ubytovania (ďalej aj „storno“) CA pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CA doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky nároku CA na odstupné.
 2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o obstaraní ubytovania podľa bodu 1. tohto článku, je povinný uhradiť CA za každú prihlásenú a následne stornovanú osobu bez rozdielu veku odstupné v nasledovnej výške:
  - 50% z ceny za obstaranie ubytovania každej prihlásenej osoby, ak objednávateľ doručí CA storno do 30 kalendárnych dní pred dňom začatia ubytovania vo výške,
  - 100% z ceny za obstaranie ubytovania každej prihlásenej osoby, ak objednávateľ doručí CA storno menej ako 30 kalendárnych dní pred dňom začatia ubytovania.
 3. CA je oprávnená si jednostranne započítať už zaplatenú zálohu, resp. cenu za obstaranie ubytovania na zaplatenie odstupného do výšky, v akej sa tieto pohľadávky kryjú.
 4. Pri určení počtu dní pre účely výpočtu výšky odstupného sa do počtu dní podľa bodu 2. tohto článku započítava aj deň, v ktorom bolo CA storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku termínu ubytovania.
IX. Reklamačné konanie
 1. CA zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov, vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o obstaraní ubytovania podľa tohto článku.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť si právo na odstránenie porušenia zmluvných povinností zo strany CA bezodkladne, najneskôr do nasledujúceho dňa, a to u poskytovateľa ubytovania, resp. u osoby, ktorá zastupuje poskytovateľa, uvedenej v ubytovacom poukaze. O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam potvrdený poskytovateľom ubytovania (ďalej aj „reklamácia“). Ak objednávateľ nevyhotoví písomný záznam o reklamácii, potvrdený poskytovateľom ubytovania (ďalej aj „reklamačný protokol“), nie je CA povinná reklamáciu bez reklamačného protokolu vybaviť. Pokiaľ poskytovateľ služieb neodstráni porušenie povinností uvedených v reklamačnom protokole počas termínu ubytovania, objednávateľ je povinný postupovať pri vybavení reklamácie podľa bodu 3. tohto článku.
 3. Objednávateľ po vyhotovení reklamačného protokolu podľa bodu 2. tohto článku, ak nebola reklamácia odstránená poskytovateľom ubytovania, je povinný bezodkladne, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa skončenia termínu ubytovania uplatniť reklamáciu spolu so zaslaním reklamačného protokolu priamo u CA. V prípade, že reklamácia bude neúplná alebo nezrozumiteľná, CA vyzve objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil (ďalej len „výzva na opravu a doplnenie reklamácie“), pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Lehota, v ktorej objednávateľ reklamáciu doplnil resp. opravil v čase od odoslania výzvy na opravu a doplnenie reklamácie až po doručenie doplnenej prípadne opravenej reklamácie CA sa do 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie v súlade s bodom 3 tohto článku nezapočítava.
 4. CA sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. Lehota CA na vybavenie reklamácie sa predlžuje v súlade s bodom 2. tohto článku.
 5. Ak CA nevybaví reklamáciu riadne a včas v lehote na vybavenie reklamácie v zmysle bodu 3. tohto článku alebo sa jedná o opodstatnenú reklamáciu objednávateľa a CA preukázateľne porušila svoje povinnosti zo zmluvy o obstaraní ubytovania, vzniká objednávateľovi právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny za obstaranie ubytovania.
 6. CA neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas ubytovania na mieste v ubytovacom zariadení alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutého ubytovania.
 7. CA nezodpovedá objednávateľovi za škody a nedodanie objednaného ubytovania spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia CA, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti zo strany CA.
X. Osobné údaje
 1. Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté objednávateľom pri využívaní služieb na www.bestvillas.eu, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. CA sa zaväzuje zachovať dôvernosť osobných údajov a zaväzuje sa s nimi nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CA a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje CA tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže objednávateľ kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na info@bestvillas.eu a údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.
XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia
 1. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o obstaraní ubytovania a všeobecnými zmluvnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia zmluvy o obstaraní ubytovania.
 2. CA si vyhradzuje právo jednostranne meniť VZP a súčasne sa zaväzuje vždy poskytnúť ich aktuálne znenie objednávateľovi.
 3. Vzťahy medzi objednávateľom a CA, ktoré nie sú upravené zmluvou o obstaraní ubytovania a VZP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými súvisiacimi predpismi.
V Košiciach, dňa 15. 3. 2011
Úvod Kontakt FAQ Obchodné podmienky Facebook Verzia pre tlač Linky © BestCruises.sk, All rights reserved
Best9 CK je členom